Δείτε το περιεχόμενο
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Οχημάτων
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ CITROËN (COC)

Το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (COC) είναι ένα επίσημο έγγραφο, απαραίτητο για την ταξινόμηση ενός οχήματος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Μόνο ο κατασκευαστής είναι εξουσιοδοτημένος να εκδίδει αυτό το έγγραφο (πρωτότυπο και αντίγραφο).

 

Για την έκδοση από την AIGLON ΑΒΕΕ Αντίγραφου Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης (COC) ή Βεβαίωσης Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας μεταχειρισμένων οχημάτων, πρέπει να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στο κουμπί: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ. Για να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε τη φόρμα πατήστε του κουμπί: ΑΙΤΗΣΗ.