Διαδικασία Παροχής Βεβαίωσης για Τελωνεία

Διαδικασία Παροχής Βεβαίωσης για Τελωνεία

Για την έκδοση Βεβαίωσης  Εισαγωγής Μεταχειρισμένου Οχήματος από τον εθνικό διανομέα προς το αρμόδιο τελωνείο απαιτούνται τα εξής:

  1. Συμπλήρωση όλων των στοιχείων της Αίτησης Παροχής Βεβαίωσης και υπογραφή από τον αιτούντα. Την Αίτηση μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ
  1. Κατάθεση ποσού 24,80€ (20€ πλέον ΦΠΑ) υπέρ του εθνικού διανομέα (Εταιρεία: AIGLON AE). Η κατάθεση του παραπάνω ποσού μπορεί να γίνει στους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναγράφονται στην Αίτηση  με την αιτιολογία: Ονομ/μο αιτούντος,  Έκδοση Βεβαίωσης’.
  1. Αντίγραφο Δήλωσης Άφιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο.)

Τα παραπάνω δικαιολογητικά (1. Αίτηση, 2. Αποδεικτικό τραπεζικής κατάθεσης 24,8€, 3. Αντίγραφο Δ.Α.Ο.) θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στην εταιρεία AIGLON AE στο email: info@citroen.gr και θέμα:  ” Έκδοση Βεβαίωσης Τελωνείου”

O μέγιστος χρόνος έκδοσης είναι δύο (2) εβδομάδες. Σε τυχόν αργία, κατά τη λήξη των 2 βδομάδων, η αποστολή των βεβαιώσεων θα  γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Προσοχή: Εάν α. δεν αποσταλεί κάποιο από τα τρία(3) παραπάνω δικαιολογητικά ή β. υπάρχουν  ελλιπή  στοιχεία ή αδυναμία ανάγνωσης αυτών ή γ. δεν έχει κατατεθεί το προβλεπόμενο ποσό,   η έκδοση της βεβαίωσης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.