ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του myCITROËN mobile application

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του myCITROËN mobile application

Όροι Χρήσης του myCITROËN mobile application

Κατωτέρω τίθενται υπόψη σας οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης για την πρόσβαση και χρήση του myCITROËN mobile application μας, τους οποίους κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να μελετήσει προσεκτικά και σε περίπτωση διαφωνίας να απέχει από οιαδήποτε χρήση τους. Η χρήση του mobileapplication δηλώνει ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης από τον επισκέπτη/χρήστη, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του mobileapplication.

Οι παρόντες όροι χρήσης δύνανται να ανανεώνονται και να τροποποιούνται από είτε από τον κατασκευαστή, την AUTOMOBILES CITROËN είτε από τον επίσημο εισαγωγέα των προϊόντων CITROËN στην Ελλάδα που είναι η AIGLON Α.Ε. (Λεωφόρος Κηφισίας 240-242, Χαλάνδρι Αττικής, Αθήνα) (εφεξής αμφότεροι θα καλούνται «CITROËN»), ολικά ή μερικά, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, για την πληρέστερη ενημέρωση του επισκέπτη/χρήστη και ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να ελέγχει κάθε φορά για ενδεχόμενες τροποποιήσεις, σύμφωνα με την παρούσα. Η συνέχιση της χρήσης από τον επισκέπτη/χρήση δηλώνει εκ νέου αποδοχή των τροποποιημένων όρων από αυτόν, σε περίπτωση δε μη αποδοχής τους, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απέχει από κάθε χρήση τους.

Δηλώσεις για το myCITROËN mobile application
Με την επιφύλαξη σφαλμάτων που οφείλονται σε ανωτέρα βία, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών προβλημάτων στο σύστημα, η CITROËN δηλώνει ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση της εγκυρότητας και ακρίβειας των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο myCITROËN mobile application.

Δηλώσεις – Υποχρεώσεις του επισκέπτη/χρήστη
Ο επισκέπτης/χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τomobileapplicationτης CITROËN για αποστολή, δημοσίευση, ή μετάδοση ή διάθεση με άλλους τρόπους περιεχομένου που μπορεί να είναι παράνομο, απειλητικό, ενοχλητικό, άσεμνο, ή να εκφράζει εμπάθεια, φυλετικές, ή άλλες διακρίσεις, να παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, να περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα και εν γένει να παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία. Για οιαδήποτε ζημία στο mobileapplication, από την κατά τα ανωτέρω κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον επισκέπτη/χρήστη, αποκλειστική ευθύνη φέρει ο χρήστης.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης
H CITROËN δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν απαιτήσεις νομικής φύσεως ή για οιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία ή δαπάνες, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από τη λειτουργία ή μη, την πρόσβαση, τη χρήση ή την πλοήγηση στo mobileapplication ή από τη φόρτωση (download) υλικού, κειμένου, και λοιπών δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τυχόν ζημιών που προκλήθηκαν από ιούς (viruses), λάθη στο πρόγραμμα (bugs), από ανθρώπινο παράγοντα, από οποιοδήποτε σύστημα ή εξάρτημα υπολογιστών, (hardware), λογισμικό (software), δυσλειτουργία προγράμματος ή οποιοδήποτε άλλο λάθος, παράλειψη ή καθυστέρηση στη μετάδοση από τον υπολογιστή ή από τη σύνδεση δικτύου.

H CITROËN θα πράττει καθετί απαραίτητο για την καλή λειτουργία του mobile application, χωρίς όμως να εγγυάται ότι η λειτουργία του θα είναι συνεχής, χωρίς σφάλματα ή άλλου είδους τεχνικά προβλήματα.H CITROËN δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν καταστροφές, οι οποίες μπορεί να προκληθούν από την πρόσβαση και χρήση του mobile application.

Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία
Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει στα πλαίσια εφαρμογής των παρόντων όρων, αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Λοιπές διατάξεις
Σε καμιά περίπτωση η παράλειψη ή καθυστέρηση της CITROËN να ασκήσει νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά του, που απορρέουν από τους παρόντες όρους χρήσης, δεν θα μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από αυτά ούτε να θεωρηθεί ότι τα δικαιώματά του αυτά αποδυναμώνονται.

Οι ανωτέρω όροι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις και τροποποιούνται μόνο εγγράφως.

Η ακυρότητα ή η ακυρωσία ενός όρου δεν θα επιδρά κατά κανένα τρόπο στο κύρος των λοιπών όρων.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων και άλλων στοιχείων χρηστών
Η CITROËN δεν θα συλλέγει προσωπικά δεδομένα παρά μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο και αφού προηγουμένως τηρήσει όλες τις εκ της κειμένης νομοθεσίας διαδικασίες και ανακοινώσεις. Τέτοια συλλογή προσωπικών δεδομένων θα λαμβάνει χώρα προκειμένου να διεξαγάγουμε μία ή περισσότερες από τις απαιτούμενες λειτουργίες ή δραστηριότητες ή προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, και η συλλογή αυτή θα πραγματοποιείται μόνο με νόμιμα και δίκαια μέσα. Η καταχώρηση δεδομένων στην Τοποθεσία για τέτοια απαιτούμενα στοιχεία επισημαίνεται με το σύμβολο * ή με ένα παρόμοιο σύμβολο. Η CITROËN ενδέχεται να ζητήσει πρόσθετα μη υποχρεωτικά στοιχεία από εσάς προκειμένου να βελτιώσουμε τις γνώσεις μας για τους πελάτες μας, να διεξαγάγουμε εκστρατείες άμεσης προώθησης ή να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε σε διαγωνισμούς. Μπορείτε ελεύθερα να επιλέξετε αν θα ανταποκριθείτε σε τέτοιου είδους αιτήματα για πρόσθετες πληροφορίες.
Κατά τη συλλογή ή πριν από αυτήν, θα λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι γνωρίζετε για ποια οντότητα συλλέγει η CITROËN τα Προσωπικά δεδομένα και για ποιους συγκεκριμένους σκοπούς τα χρειαζόμαστε.
Για κάθε χρήστη του mobileapplication, οι διακομιστές web της CITROËN αναγνωρίζουν και αποθηκεύουν αυτόματα στοιχεία τα οποία δεν θεωρούνται κανονικά ως προσωπικά δεδομένα, όπως η διεύθυνση IP και το όνομα τομέα του επισκέπτη. Αυτά τα στοιχεία χρήστη τα χρησιμοποιούμε για να κατανοήσουμε τα μοτίβα κίνησης των επισκεπτών μέσα στην Τοποθεσία, για σκοπούς όπως η ενίσχυση της χρησιμότητάς τους. Το τηλέφωνό σας παρέχει αυτά τα στοιχεία χρήστη αυτόματα κάθε φορά που συνδέεστε, εκτός εάν έχετε ενεργοποιήσει τεχνολογία αποκλεισμού η οποία είναι διαθέσιμη σε κάποια τηλέφωνα.

Χρήση και κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων
Ο χειρισμός των προσωπικών δεδομένων που τυχόν θα μας παρέχονται στο mobileapplication πραγματοποιείται με κατάλληλο και προσεκτικό τρόπο. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω και προκειμένου να λάβετε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, η CITROËN ενδέχεται να χρειαστεί να συλλέξει, να χρησιμοποιήσει και να κοινοποιήσει τα Προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου για παράδειγμα: (i) να καταστεί δυνατή η απαιτούμενη λειτουργία ή δραστηριότητα που έχετε επιλέξει, (ii) να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες, (iii) να σας προσφέρουμε υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών ή (iv) να επιτευχθεί ένας σκοπός ο οποίος δηλώνεται συγκεκριμένα στην αντίστοιχη περιοχή της Τοποθεσίας που έχετε επισκεφθεί.
Η CITROËN διατηρεί πάντα το δικαίωμα χρήσης και κοινοποίησης των Προσωπικών δεδομένων για τη διεξαγωγή εκστρατειών άμεσης προώθησης.
Η CITROËN ενδέχεται να χρησιμοποιήσει ή να συνδυάσει τα Προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στο mobileapplication με άλλα στοιχεία τα οποία μπορεί να συλλέξει από εσάς ή από τρίτα μέρη, με στόχο την πιο αποτελεσματική προσαρμογή, βελτίωση και ανάπτυξη του mobileapplication, των λειτουργιών, των δραστηριοτήτων, των προϊόντων, των υπηρεσιών, των εφαρμογών και των προσφορών προς εσάς και γενικά τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη.
Προκειμένου να σας παρέχονται πάντοτε ενημερωμένες υπηρεσίες, η CITROËN ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα από κοινούμε ορισμένα τρίτα μέρη. Αυτά τα τρίτα μέρη είναι υποχρεωμένα να χειρίζονται τα Προσωπικά σας δεδομένα βάσει τουλάχιστον των ίδιων περιορισμών με αυτούς που παρατίθενται στους παρόντες όρους προστασίας ιδιωτικού απορρήτου.
Οι Όροι προστασίας ιδιωτικού απορρήτου της CITROËN δεν ισχύουν όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές τρίτων μερών. Αυτές οι εφαρμογές τρίτων μερών ενδέχεται να περιέχουν ξεχωριστές πολιτικές προστασίας ιδιωτικού απορρήτου, τις οποίες πρέπει να ελέγξετε.

Καταστροφή και ενημέρωση προσωπικών δεδομένων
Σε περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα τα οποία έχουμε στην κατοχή μας δεν είναι πλέον απαραίτητα για οποιονδήποτε από τους σκοπούς που παρατίθενται στην ενότητα «Χρήση και κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων» παραπάνω, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να λάβουμε εύλογα μέτρα για την καταστροφή ή την αφαίρεση της δυνατότητας ταυτοποίησης των προσωπικών δεδομένων μετά την πάροδο ενός εύλογου χρονικού διαστήματος. Εάν παράσχετε στη CITROËN προσωπικά δεδομένα, θα έχετε το δικαίωμα, με εύλογη προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση, να ζητήσετε επιθεώρηση, αλλαγή, τροποποίηση ή διαγραφή αυτών των προσωπικών δεδομένων.