ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ CITROEN ΣΤΟ FACEBOOK

VIP Προσκλήσεις για το X-Factor 2

1) Αντικείμενο του Διαγωνισμού Διοργάνωση

Η  εταιρεία με την επωνυμία «AIGLON A.E», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισιάς 240-242 στο Χαλάνδρι Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα (στο εξής «Διοργανώτρια Εταιρεία»), διοργανώνει την προωθητική ενέργεια – διαγωνισμό «Citroën Facebook Contest» (εφεξής, ο «Διαγωνισμός»).

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από το Σάββατο 10 Ιουνίου στις  20:00 και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 13 Ιουνίου 2017 στις 14:00 (εφεξής, «Διάρκεια Διαγωνισμού»).

Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες καλούνται να επισκεφτούν το διαδικτυακό χώρο https://www.facebook.com/Citroen.Hellas. Κατόπιν θα πρέπει να αναγνωρίσουν το σχετικό Facebook post στην Facebook σελίδα της Citroën Hellas και να κάνουν Facebook comment, με βάση το ζητούμενο του Facebook post.

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να πραγματοποιούν Like στη σελίδα της Citroen και να απαντούν στην ερώτηση που αναγράφεται στο post, ώστε να λαμβάνουν μέρος στην κλήρωση.

Η ερώτηση αφορά τον αριθμό διαθέσιμων συνδυασμών του νέου Citroen C3. Ορθή απάντηση είναι η τρίτη (c ) με την επιλογή τον αριθμό 36 ως αριθμό συνδυασμών.

Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα μίας (1) μόνο συμμετοχής. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος κάνει παραπάνω από μία φορά Facebook comment, δεν θα δικαιούται επιπλέον συμμετοχή. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει μέρος κάθε διαγωνιζόμενος στον Διαγωνισμό είναι να διατηρεί προσωπικό λογαριασμό στο Facebook.

Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει χώρα εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού και στις οποίες οι διαγωνιζόμενοι έχουν τηρήσει τη διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται ανωτέρω, καθώς και το σύνολο των επιμέρους όρων του παρόντος, τους οποίους αναγιγνώσκει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους ή ελλιπούς καταχώρησης στοιχείων ή ελλιπών συμμετοχών.

Οι διαγωνιζόμενοι που θα δηλώσουν εγκύρως και εγκαίρως συμμετοχή θα λάβουν μέρος σε ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη συνολικά πέντε (5) νικητών και πέντε (5) αναπληρωματικών νικητών. Ο κάθε νικητής κερδίζει από δύο (2) VIP προσκλήσεις (και συγκεκριμένα εξασφάλιση ελεύθερης εισόδου) για το Live του XFactor 2 (ΣΚΑΙ στούντιο, στα Ολυμπιακά ακίνητα Γαλατσίου), σε θέσεις πίσω από την κριτική επιτροπή του talent show (εφεξής, το «Έπαθλο»).

Μετά την παραλαβή του Επάθλου, ο Νικητής ουδεμία άλλη αξίωση ή εν γένει απαίτηση διατηρεί κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας, που προβαίνει στη διοργάνωση τόσο της προωθητικής ενέργειας όσο και της κλήρωσης, η οποία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη.

Σε περίπτωση που ο νικητής, για οποιονδήποτε λόγο δεν  παρουσιαστεί στα Ολυμπιακά ακίνητα του Γαλατσίου (Studio X-Factor 2) εξασφαλίζοντας της ελεύθερη είσοδό του στο Show, όπως ιδίως εάν ακυρωθεί η συμμετοχή του, σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού ή αν δεν προσέλθει εγκαίρως για να επιβεβαιώσει  τη συμμετοχή του ή δεν εντοπισθεί παρά τις εύλογες προσπάθειες της Διοργανώτριας Εταιρείας (και της παραγωγής του X-Factor) μέχρι τη  Τετάρτη 14 Ιουνίου στις  12:00, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο και να διαθέσει το Έπαθλο στον αναπληρωματικό. Με τον ίδιο τρόπο θα ενημερωθεί ο αντίστοιχος αναπληρωματικός νικητής (mail στο Facebook messenger) μέχρι την Τετάρτη 14 Ιουνίου και ώρα 14:00 όπου θα ζητηθούν τα στοιχεία του (email, αριθμός κινητού τηλεφώνου) ώστε να πραγματοποιηθεί η επιβεβαίωση της παρουσίας του στο Live της Πέμπτης 15 Ιουνίου. Ομοίως για τους υπόλοιπους επιλαχόντες νικητές.

Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιαδήποτε ενδιαφερόμενο/η αναφορικά με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό. Η πρόσβαση στον Διαγωνισμό επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο των προσωπικών στοιχείων που δηλώνει. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων – χρηστών εκ των άνω αιτιών.

 

2) Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια/Διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ενώ εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και των συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς έως δευτέρου βαθμού. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών της Διοργανώτριας Εταιρείας

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

(β) Όσοι ρητά δεν έχουν συμφωνήσει με τους παρόντες όρους χρήσης.

(γ) Οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας.

(δ) Οι εργαζόμενοι των συνδεδεμένων με τη Διοργανώτρια και

(ε) Τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (γ), (δ) και (ε) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

(στ) Δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται, να αποκλείσει από το Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που, κατά την άποψη της, είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβούν κάποιον από τους όρους του παρόντος άρθρου.

Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η συνεργασία με άλλα πρόσωπα, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, και ούτω καθεξής.

Σε κάθε περίπτωση η διοργανώτρια έχει το δικαίωμα αποκλεισμού οποιουδήποτε χρήστη/επισκέπτη/διαγωνιζομένου από το διαγωνισμό με κάθε νόμιμο τρόπο.

Επίσης, δεν θα δέχεται ορθές ως απαντήσεις εκείνες οι οποίες είναι εκτός του θέματος του Διαγωνισμού, ή που εμπεριέχουν υβριστικά ή προσβλητικά σχόλια που πλήτουν το όνομα της διοργανώτριας και που παραποιούν την εγκυρότητα του Διαγωνισμού.

Η Διοργανώτρια θα έχει το δικαίωμα αποκλεισμού αντίστοιχων συμμετεχόντων όπως επίσης και της αφαίρεσης του συγκεκριμένου comment από την σελίδα του Διαγωνισμού.   Διευκρινίζεται ότι για την συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος, ούτε υπάρχει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες.

Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα, γίνεται με την αποκλειστική βούλησή τους και πάντοτε αφού πρώτα συμφωνήσει με τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού.

 

3) Έπαθλο Κλήρωση

Την  Τρίτη 13 Ιουνίου 2017 στις 14:00 θα πραγματοποιηθεί κλήρωση στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας με στόχο την ανάδειξη πέντε (5) νικητών και πέντε (5) αναπληρωματικών. Το διαδικτυακό εργαλείο κλήρωσης που θα χρησιμοποιηθεί είναι το Agora Pulse.

Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με προσωπικό μήνυμα (μέσω Facebook Messenger) για την παραλαβή του δώρου τους. Τα ονόματα των 5 νικητών θα ανακοινωθούν σε κοινό Facebook post, την ημέρα εκλογής τους (μαζί με τα ονόματα των 5 αναπληρωματικών νικητών). Κατά την επικοινωνία με τους νικητές μέσω του Messanger, θα ζητώνται οι αριθμοί των κινητών τηλεφώνων καθώς και τα email τους ώστε θα ακολουθήσει η επιβεβαίωση της παρουσίας τους (follow up).

Τα ονόματα και τα τηλέφωνα των νικητών θα αποσταλούν στην παραγωγή του X-Factor 2 η οποία πιθανώς να επικοινωνήσει εξίσου μαζί τους για επιβεβαίωση της παρουσίας τους.  Η παραλαβή των VIP προσκλήσεων (κατ’ επέκταση της εξασφάλισης των θέσεων μέσω λίστας δεδομένων) θα γίνει στα Studio του X-Factor 2 στα Ολυμπιακά ακίνητα στο Γαλάτσι, με την προσκόμιση της ταυτότητας ή άλλου νομικού εγγράφου που θα πρέπει να έχουν οι νικητές στην κατοχή τους, για την ταυτοποίηση των στοιχείων τους.

Ο κάθε Νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει δικαίωμα να ορίσει υποκατάστατο πρόσωπο για την παραλαβή του Επάθλου, ούτε και να ζητήσει την ανταλλαγή του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. Το Έπαθλο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα δώρα.

Μετά την κλήρωση, εάν, για οιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές/νικήτριες μέχρι τη  Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017 στις  12:00, η Διοργανώτρια Εταιρεία, απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή.

Σε περίπτωση επικοινωνίας της Διοργανώτριας Εταιρείας με τους νικητές, η τελευταία θα ζητεί τηλεφωνικά τα ελάχιστα αναγκαία προσωπικά δεδομένα του, ώστε να προβεί σε όλες τις αναγκαίες περαιτέρω ενέργειες (ανακοίνωση κλπ.). Διευκρινίζεται ότι η κατακύρωση οποιουδήποτε δώρου στο νικητή τελεί επιπροσθέτως υπό την αναβλητική αίρεση της προσκομιδής και επίδειξης στη Διοργανώτρια Εταιρεία, από τον εν λόγω νικητή των στοιχείων που αναφέρονται στον παρόντα όρο (επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας) εντός της προθεσμίας που ορίζεται, σε αντίθετη δε περίπτωση το σχετικό δώρο δε θα αποδίδεται και ο νικητής θα κηρύσσεται έκπτωτος.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε γεγονότος σχετικού με το διαγωνισμό και να τον ανακοινώνει μέσω Social Media, SMS, καταχωρίσεις σε περιοδικά, εφημερίδες, μέσω του διαδικτύου. Προς το σκοπό αυτό, ο νικητής, αυτομάτως, με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, επιτρέπει στις Διοργανώτριες Εταιρείες να χρησιμοποιήσουν το όνομα του τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) για αποστολή διαφημιστικού υλικού καθώς και τυχόν φωτογραφίες του κ.λπ., με οποιοδήποτε τρόπο διαφημίσεως, και με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό δίδει την ανεπιφύλακτη συναίνεσή του. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η παράδοση προς αυτόν του Επάθλου σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. Τυχόν πρότερη δημοσίευση αποτελέσματος κλήρωσης ή ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό ούτε και θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού.

 

4) Ημερομηνία έναρξης-λήξης διαγωνισμού/προωθητικής ενέργειας (Διάρκεια)

Ο Διαγωνισμός θα ξεκινήσει  το Σάββατο 10 Ιουνίου στις 20:00 και θα ολοκληρωθεί την  Τρίτη 13 Ιουνίου 2017 στις 14:00. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές του Διαγωνισμού, αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης του Διαγωνισμού, βάσει του οποίου ορίζεται ο Χρόνος Έναρξης, ο Χρόνος Λήξης, καθώς και ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής ή εμφανούς λήψης στην εφαρμογή της συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του ως άνω Διαγωνισμού– όπως αυτός θα δημοσιευτεί στους όρους χρήσης της σελίδας της Διοργανώτριας Εταιρείας, κατά τη διάρκεια της τελευταίας διαδικασίας του Διαγωνισμού – καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει τη Διοργανώτρια Εταιρεία ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής.

 

5) Αλλαγή Όρων Χρήσης

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού οποτεδήποτε αυτή κρίνει σκόπιμο, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη Διάρκεια του Διαγωνισμού ή να ματαιώσει ή αναβάλει αυτόν ενημερώνοντας για τις τροποποιήσεις και αλλαγές τους επισκέπτες/χρήστες, μέσω σχετικής ανακοίνωσης στην Επίσημη Σελίδα του Διαγωνισμού/προωθητικής ενέργειας.

 

6) ΡΗΤΗ Δήλωση Συγκατάθεση Αποδοχή εκ μέρους των Συμμετεχόντων

Οι Όροι του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί ώστε οι διαγωνιζόμενοι να έχουν πλήρη εικόνα για  τους παρόντες όρους συμμετοχής και να τους γνωρίζουν πλήρως για να έχουν συλλογική εικόνα.  Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ρητώς και λαμβάνουν υπόψη τους ανεπιφύλακτα ότι:

(α) Τα προσωπικά τους στοιχεία σε αυτόν τον Διαγωνισμό δεν μπορούν να ανήκουν σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ιδίους.

(β) Είναι άνω των 18 ετών

(γ) Η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στην εν λόγω προωθητική ενέργεια της Διοργανώτριας στην οποία θα μετέχουν με τα προσωπικά δεδομένα τους.

(δ) Δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου.

(ε) Δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.

(στ) Ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει και επεξεργαστεί η Διοργανώτρια Εταιρεία τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) με σκοπό την εξυπηρέτηση του Διαγωνισμού.

(ζ) Παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του, μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (Internet) καθ’ όλη τη διάρκειά του. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

(η) Παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Η Διοργανώτρια επίσης διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την κλήρωση και την απόδοση του Επάθλου.

 

7) Δημοσιότητα

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην Επίσημη Ιστοσελίδα της Citroën Hellas.

 

8) Ανάκληση Προκήρυξης Τροποποίηση Όρων – Ευθύνη

Η Διοργανώτρια δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού, ολικά ή μερικά ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων), ή να αλλάξει το προσφερόμενο Έπαθλο κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού ή μετά την λήξη του. Στην περίπτωση αυτή, η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση οιουδήποτε προσώπου μηδέ του νικητή της κληρώσεως. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια Εταιρεία, για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το Έπαθλο του Διαγωνισμού. Επίσης, η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Έπαθλο ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του παρόντος Διαγωνισμού ή της νέας ημερομηνίας που θα οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον την Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στον παρόντα Διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε απόδοση των μη παραδοθέντων δώρων είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.

 

9) Εμπορικά Σήματα Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας.

 

10) Προσωπικά δεδομένα ΡΗΤΗ Δήλωση συναίνεσης

Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για συλλογή, καταχώρηση, διατήρηση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από τη Διοργανώτρια Εταιρεία για το σκοπό διεκπεραίωσης της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 (όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν). Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από τη Διοργανώτρια Εταιρεία είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο και μόνο για τους σκοπούς της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας. Τα πρόσωπα των οποίων τα στοιχεία θα ενταχθούν στο αρχείο έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό και αντίρρησης, καθώς και αίτησης διαγραφής τους αναφορικά με τα δεδομένα που τα αφορούν, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του νόμου 2472/1997.   Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης με τους συμμετέχοντες στην ενέργεια ή για στατιστικούς λόγους. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται επίσης (εφόσον λάβει την ρητή συγκατάθεση από τους συμμετέχοντες/ενδιαφερόμενους) να χρησιμοποιεί η ίδια και να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους για την διαφημιστική προβολή των υπηρεσιών της ή επιχειρήσεων με τις οποίες οι διοργανώτριες εταιρείες έχουν συνεργασία, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα και την προώθηση από απόσταση υπηρεσιών δικών της ή τρίτων. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του, βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97, κατόπιν γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει στη Διοργανώτρια Εταιρεία.

 

11) Συγκατάθεση χρήσης οπτικού υλικού

Οι συμμετέχοντες στην ενέργεια παρέχουν με την συμμετοχή τους τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια Εταιρεία για την προβολή της εν λόγω ενέργειας ή/και των αποτελεσμάτων της μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET (συμπεριλαμβανομένων των Social Media). Έτσι, η Διοργανώτρια Εταιρία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, ιστορίες με φωτογραφίες, και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.

 

12) Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή τους διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο για όλους τους συμμετέχοντες. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθηνών, ακόμη και από μη μόνιμους κατοίκους της Ελλάδας.